Ngắn gọn

Thêm bóng

Thêm bóng


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Trong một giỏ chúng ta có 20 quả bóng được đánh số từ 1 đến 20.

Có bao nhiêu quả bóng phải được rút ra ít nhất (mà không cần nhìn) để hoàn toàn chắc chắn rằng tổng số các quả bóng bị loại bỏ lớn hơn hoặc bằng 70?

Giải pháp

Kịch bản tồi tệ nhất có thể là trích xuất các quả bóng với số điểm thấp nhất. Để đạt 70, chúng ta nên lấy ra những quả bóng được đánh số với 12 số đầu tiên để tổng số tiền sẽ là: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78

Đây là 12 quả bóng.