Thông tin

Nhảy

Nhảy


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Một số trẻ em đã nhảy dây và đếm xem mỗi lần nhảy có bao nhiêu lần nhảy trước khi thất bại. Cuối cùng, năm đứa trẻ lần lượt nhảy 9, 12, 17, 20 và 25 lần.

  • Gary nhảy ít hơn tám lần so với Arnie.
  • Hai người cùng nhau, Daniela và Ruth đã nhảy 37 lần.
  • Jan đã nhảy hơn tám lần so với Daniela.
  • Gary và Daniela chỉ cách nhau ba lần nhảy.
  • Arnie nhảy gấp năm lần so với Daniela

Mỗi đứa trẻ nhảy bao nhiêu lần?

Giải pháp

Daniela nhảy 12 lần, Gary nhảy 9 lần, Jan nhảy 20 lần, Arnie nhảy 17 lần và Ruth nhảy 25 lần